SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu khả năng bắt giữ kháng thể IGG từ huyết thanh người của lectin đậu dao biển (canavalia maritima, aublet) bằng kỹ thuật lectin – elisa.

Đề tài do các tác giả Trần Thị Phương Liên, Trương Văn Châu (Đại học sư phạm Hà Nội 2) và Đỗ Ngọc Liên (Đại học khoa học tự nhiên Hà Nội) thực hiện nhằm tìm hiểu đặc tính ái lực hóa học của lectin ConM từ hạt đậu dao biển đối với kháng thể trong huyết thanh người.

Nguyên liệu để đề tài thực nghiệm bao gồm: hạt đậu dao biển (thu hái tại khu vực chân núi ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng), hồng cầu và các mẫu huyết thanh người khỏe bình thường. Sau đó, nhóm tác giả tinh chế từ hạt đậu dao biển trên cột sắc ký Sephadex G-75 trong đệm TBS có chứa Ca2+ và Mn2+ ở nồng độ 3mM, bỏ qua giai đoạn kết tủa. Độ tinh sạch của lectin ConM được đánh giá bằng điện di trên gel polyacrylamid 12% có mặt SDS và 2 mecaptoethanol.
Lectin ConM sau khi được tinh chế được gắn với Sepharose 4B đã hoạt hóa bằng CNBr để tạo cột ConM - Sepharose 4B. Cột này được dùng để tinh chế kháng thể IgG từ huyết thanh người khỏe. Kết quả thu được cho thấy, chế phẩm IgG thu được hoàn toàn tinh sạch, chỉ biểu hiện hai băng duy nhất là chuỗi nặng (53kDa) và chuỗi nhẹ (25kDa) khi kiểm tra bằng kỹ thuật SDS-PAGE. Điều này chứng tỏ hoàn toàn có thể sử dụng cột ConM - Sepharose 4B để tinh chế IgG từ huyết thanh người.
Kết quả thực nghiệm cũng cho thấy, lectin ConM chỉ liên kết đặc hiệu với kháng thể IgG mà không liên kết với các lớp khác trong huyết thanh người. Kháng thể này có thể được dùng để xây dựng đồ thị tiêu chuẩn cho kỹ thuật xét nghiệm ELISA – LECTIN khi dùng lectin ConM gắn bản.
BH (Theo Tạp chí Sinh học, số 2/08)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả