SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu hiệu quả xử lý màu và chất thải hữu cơ trong nước thải mực in bằng hệ oxy hóa bậc cao O3/UV

Nghiên cứu do nhóm tác giả Dương Hữu Huy, Trần Thị Nhung, Tô Thị Hiền (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM) thực hiện ứng dụng quá trình oxy hóa bậc cao (AOP) O3/UV để xử lý độ màu và chất hữu cơ trong nước thải mực in sau khi đã được xử lý bằng keo tụ tạo bông.
 

Hình minh họa.

Nghiên cứu tiến hành với nước thải nhà máy sản xuất mực in Tân Đông Dương – Khu công nghiệp Biên Hòa I - tỉnh Đồng Nai. Kết quả nghiên cứu trên mô hình phòng thí nghiệm cho thấy, quá trình O3/UV có khả năng xử lý 83.4% độ màu và 54.3% chất hữu cơ có trong nước thải tại các điều kiện tối ưu sau: pH = 9, hàm lượng O3 cung cấp là 43.2 mg/h (lượng O3 phản ứng 85.7 mg) và đèn UV có bước sóng 254 nm.

Sau khi xử lý bằng quá trình UV/O3, nước thải mực in sau xử lý keo tụ và lắng của nhà máy Tân Đông Dương đạt QCVN 40:2011/BTNMT - loại A về độ màu và QCVN 40:2011/BTNMT - loại B về chất hữu cơ (COD).
 
LV (nguồn: Kỷ yếu Hội nghị KH Trẻ ĐHQG-HCM, 10/2012)

Các tin khác: