SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu độ bền bức xạ tử ngoại, nhiệt ẩm của một số màng phủ trên cơ sở nhựa acrylic (I: nghiên cứu ảnh hưởng của bản chất hóa học đến độ bền BXTNNA của một số màng trên cơ sở nhựa acrilyc)

Đề tài do các tác giả Lê Xuân Hiền, Nguyễn Thiên Vương, Nguyễn Thị Việt Triều thực hiện nghiên cứu ảnh hưởng của bản chất hóa học đến độ bền bức xạ tử ngoại, nhiệt âm của một số màng trên cơ sở nhựa acrylic.

Nguyên liệu để tiến hành thí nghiệm là nhựa acrylic (nhựa nhiệt dẻo và hai loại nhựa nhiệt rắn). Bằng phương pháp tạo mẫu, thử nghiệm bức xạ tử ngoại nhiệt ẩm và phương pháp phân tích, nhóm tác giả cho rằng bức xạ ngoại gây ra sự suy giảm và phân hủy quang của màng polyme. Độ ẩm gây ra suy giảm màng do phản ứng thủy phân các nhóm định chức không bền nước trên mạch polyme. Nhiệt độ tăng thúc đẩy cả hai quá trình trên.
Qua nghiên cứu biến đổi các nhóm nguyên tử trong màng phủ trên cơ sở nhựa acrylic loại AC1, AC2, ACU1 và ACU2 dưới tác dụng của bức xạ tử ngoại nhiệt ẩm (BXTNNA) bằng phổ hồng ngoại đề tài đã chọn được các hấp thụ tại 2935, 1525, 1385 và 760 cm (-1) đặc trưng cho nhóm CH2, CNH, CH3 và C6H5. Chúng được sử dụng để nghiên cứu sự suy giảm các màng phủ. Theo đó, độ bền BXTNNA của màng phủ giảm theo thứ tự AC2 >>ACU2>ACU1>AC1.

BH (Theo Tạp chí KH&CN, số 5/07)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả