SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu định lượng một số ginsensid chính trong sinh khối sâm ngọc linh bằng phương pháp HPLC

Đề tài do các tác giả Vũ Bình Dương, Đào Văn Đôn, Nguyễn Văn Long, Hoàng Văn Lương (Học viện Quân y), Trịnh Văn Lẩu (Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương) thực hiện xây dựng phương pháp định lượng ginsenosid Rg1, Rb1 va Rd trong dịch chiết sinh khối sâm ngọc linh bằng HPLC (sắc ký lỏng hiệu năng cao) và áp dụng để định lượng một số mẫu sâm sinh khối.

Nghiên cứu tiến hành với sâm ngọc linh sinh khối, hệ thống sắc ký lỏng hiệu năng cao, các ginsenosid Rg1, Rb1 và Rd chuẩn.

Theo đó, nhóm tác giả đã xây dựng phương pháp định lượng đồng thời 3 ginsenosid (Rg1, Rb1 và Rd) trong sinh khối sâm Việt Nam bằng HPLC với điều kiện sắc ký là cột C18, 400C, pha động acetonitril và nước chạy theo chương trình gradient, detector UV 203 nm. Phương pháp này có độ đặc hiệu, độ tuyến tính, độ chính xác, độ đúng cao, có thể định lượng các gisenosid ở nồng độ 5 µg/ml. Kết quả định lượng các ginsenosid trong mẫu sâm sinh khối theo phương pháp đã xây dựng là: Rg1 = 3,12 mg/g; Rb1 = 3,61 mg/g và Rd = 1,57 mg/g.
 
LV (nguồn: TC Dược học, 10/2008)

Các tin khác: