SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu điều kiện đất đai cho gây trồng thông mã vĩ vùng Đông Bắc bộ

Đề tài do tác giả Đinh Thanh Giang và PGS.TS. Ngô Đình Quế (Trung tâm nghiên cứu Sinh thái và Môi trường rừng) thực hiện nghiên cứu điều kiện đất đai cho gây trồng thông mã vĩ vùng Đông Bắc bộ.

Nghiên cứu tiến hành với rừng trồng thông mã vĩ (Pinus massoniana) đã định hình, khép tán, trên 8 tuổi tại các tỉnh vùng Đông Bắc bộ.

Theo đó, các yếu tố đất đai có ảnh hưởng rõ rệt nhất đến năng suất rừng trồng thông mã vĩ là loại đất, phản ứng của đất (pHkcl), độ dày tầng đất, thực bì chỉ thị và P2O5 dễ tiêu. Thông mã vĩ có thể sinh trưởng và phát triển tốt trên đất nghèo dinh dưỡng, chua. Độ pHkcl thích hợp nhất từ 3,5 đến 4,5. Hàm lượng hữu cơ ở mức trung bình đến khá. Vùng Đông Bắc các loại đất thích hợp để trồng thông mã vĩ là Fs, Fq, Fp, Fa, có độ dốc < 25 độ. Độ dày tầng đất và tỷ lệ đá lẫn có ảnh hưởng rõ đến sinh trưởng của thông mã vĩ. Những nơi rừng sinh trưởng tốt độ dày tầng đất tối thiểu là 50cm, tỷ lệ đá lẫn, kết vón < 40%, những nơi độ dày < 30cm, sinh trưởng rừng kém và hạn chế trồng. Thảm thực bì chỉ thị có thể xem là một nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của thông mã vĩ, những nơi trảng tế guột, sim mua là điều kiện tốt để trồng thông mã vĩ. Có thể sử dụng phương trình tương quan giữa sinh trưởng thông mã vĩ với một số yếu tố lập địa để dự đoán năng suất và sản lượng rừng trồng.
LV (nguồn: TC NN&PTNT, 10/2008)

 

Các tin khác: