SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu điều chế mangan dioxit hoạt tính ở trạng thái phân tán cao theo phương pháp oxi hóa Mn(II) bằng KmnO4

Đề tài do các tác giả Bùi Trung, Dương Phước Đạt, Thiếu Minh Triết thực hiện nhằm điều chế MnSO4 hoạt tính có độ phân tán cao từ nguồn MnSO4 .xH2O từ quặng pyrolusit Cao Bằng, đồng thời xác định ảnh hưởng của kích thước hạt MnO2 đến hoạt tính xúc tác oxy hóa của chúng.

Nhóm tác giả tiến hành thí nghiệm bằng các vật liệu chính như: MnSO4 .xH2O kỹ thuật, điều chế từ quặng pyrolusit Cao Bằng, KMnO4 kỹ thuật, có hàm lượng KMnO4khoảng 94%. Với các phương pháp điều chế mangan dioxit (phản ứng pha lỏng, phản ứng pha rắn) nhóm tác giả đã xác định được đặc tính hóa lý của sản phẩm MnO2, khả năng xúc tác oxy hóa của sản phẩmn MnO2 Cụ thể, mangan dioxit có cỡ hạt khác nhau tại các điều kiện và kỹ thuật phản ứng khác nhau. Chúng có khả năng chuyển hóa nhanh và triệt để Fe2+ thành 3+. Sự ảnh hưởng của kích thước hạt MnO2 đến hoạt tính xúc tác của chúng tăng theo độ giảm của kích thước hạt.
Từ những đặc tính hóa lý đó, đề tài đã đề xuất một quy trình điều chế MnO2 hoạt tính có độ phân tán cao ở quy mô sản xuất lớn. Trong quy trình này, MnO2 được tạo ra theo phương pháp phản ứng lỏng 2 dòng dưới tác động của sóng siêu âm và tạo ra sản phẩm có kích thước hạt trung bình khoảng 1,6 µm, S(BET)= 66,7m2/g và hoạt tính xúc tác oxi hóa cao.

BH (Theo Tạp chí KH&CN, tập 45, số 3/07)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả