SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu đánh giá vai trò tác động của các nguồn xả thải và xả tăng cường ở nguồn đến chất lượng nước các điểm nguồn cấp nước trên hạ du hệ thống sông Đồng Nai

Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả Huỳnh Chức, Cấn Thu Văn (Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM) xây dựng một số kịch bản tính toán trong mùa kiệt nhằm đánh giá ảnh hưởng của nước thải sinh hoạt đô thị và công nghiệp đến các điểm nguồn cấp nước trên sông Sài Gòn và sông Đồng Nai, thuộc hệ thống sông Đồng Nai (HTSĐN).

Hiện nay trên lưu vực HTSĐN đang phải chịu tác động của những nguồn gây ô nhiễm như nước thải sinh hoạt từ các khu đô thị tập trung trên hạ du lưu vực HTSĐN chưa được xử lý đạt tiêu chuẩn theo quy định trước khi xả thải vào nguồn nước; nước thải công nghiệp từ các khu công nghiệp, khu chế xuất tập trung trên hạ du lưu vực HTSĐN chưa được thu gom và xử lý đạt tiêu chuẩn cho phép trước khi thải vào nguồn nước... Nghiên cứu này là cơ sở cho việc nắm bắt được mức độ tác động của các nguồn xả thải vào nguồn nước trên lưu vực HTSĐN.

Nhóm tác giả tiến hành thực nghiệm nghiên cứu, phân tích đánh giá tại hai điểm trên sông Sài Gòn là Trạm bơm nước Hòa Phú (Bến Than) và Nhà máy nước Thủ Dầu Một; hai điểm trên sông Đồng Nai là Trạm bơm nước Hóa An (cầu Hóa An) và Nhà máy nước Bình An (cầu Đồng Nai).

Kết quả tính toán và phân tích xác định nhóm nguồn xả thải sinh hoạt đô thị ảnh hưởng chính đến chất lượng nước các điểm nguồn cấp nước sinh hoạt là nhóm nguồn xả thải đô thị thuộc tiểu lưu vực sông Sài Gòn. Nhóm nguồn xả thải công nghiệp có nguồn tiếp nhận thuộc các tiểu lưu vực sông Sài Gòn và sông Vàm Cỏ ảnh hưởng chính đến chất lượng nước các điểm nguồn cấp nước sinh hoạt trên sông Sài Gòn, nhưng không ảnh hưởng đến chất lượng nước các điểm nguồn cấp nước sinh hoạt trên sông Đồng Nai; nhóm nguồn xả thải công nghiệp có nguồn tiếp nhận thuộc các tiểu lưu vực sông Đồng Nai và sông Thị Vải không ảnh hưởng đến chất lượng nước các điểm nguồn cấp nước sinh hoạt trên sông Sài Gòn và sông Đồng Nai.

Các kết quả tính toán phân tích cũng cho thấy, vai trò của biến đổi khí hậu làm nước biển dâng lại có ảnh hưởng làm pha loãng và đẩy trôi ô nhiễm cải thiện chất lượng nước các điểm nguồn cấp nước Trạm bơm nước Hòa Phú và NMN Thủ Dầu Một, gần như không ảnh hưởng đến các điểm nguồn cấp nước Trạm bơm nước Hóa An và NMN Bình An.
 LV (nguồn: HN ĐH Tài nguyên và Môi trường TP.HCM lần 1)

Các tin khác: