SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu đặc điểm hình thái ống tủy răng cửa hàm dưới

Đề tài do tác giả Trịnh Thị Thái Hà thực hiện nhằm xác định một số biến số hình thái ống tủy của răng cửa hàm dưới người Việt Nam.
Nghiên cứu tiến hành với 60 răng cửa hàm dưới đã nhổ do viêm quanh răng hoặc do sang chấn từ các phòng khám răng hàm mặt ở Hà Nội.
Kết quả, có 80% răng cửa hàm dưới có một ống tủy và 20% răng cửa hàm dưới có hai ống tủy, phân loại theo Vertucci như sau: loại I chiếm 80%, loại II chiếm 3,333%, loại III chiếm 8,333%, loại IV chiếm 3,333% và loại V chiếm 5%. Ống tủy chủ yếu hình ovan, kích thước môi lưỡi trung bình lớn hơn hai lần so với kích thước gần xa trung bình ở nhóm một ống tủy, và nhỏ hơn hai lần ở nhóm hai ống tủy. Kích thước gần xa trung bình ở 1/3 dưới của ống tủy nhóm răng một ống tủy là 0,27 mm và của nhóm răng hai ống tủy là 0,19 mm. Như vậy dụng cụ cuối cùng để tạo hình ống tủy nhóm răng một ống tủy tối thiểu phải là số 30 và nhóm răng hai ống tủy là số 20.
LV (nguồn: TC Y học thực hành, 6/2008)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả