SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu đặc điểm đường đẳng nhiệt hấp phụ nitroglyxerin từ pha lỏng bằng một số loại than hoạt tính.

Khả năng hấp phụ nitro glyxerin (NG) từ môi trường nước bằng than hoạt tính đã được nghiên cứu. Tuy nhiên trong các nghiên cứu này các vấn đề liên quan đến đặc điểm quá trình hấp phụ NG của các loại than hoạt tính khác nhau chưa được xem xét. Để góp phần xác định cơ sở khoa học cho giải pháp công nghệ sử dụng than hoạt tính để tách NG từ nước thải công nghiệp, nhóm nghiên cứu gồm Đỗ Ngọc Khuê, Tô Văn Thiệp, Nguyễn Văn Hoàng, Đỗ Bình Minh (Trung tâm Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ Quân sự) tiến hành nghiên cứu về đặc điểm đường đẳng nhiệt hấp phụ NG từ pha lỏng bằng than hoạt tính, dựa trên cơ sở lý thuyết Toth.

Để đánh giá khả năng hấp phụ của một hệ hấp phụ, đặc biệt là hấp phụ trong môi trường nước, người ta thường áp dụng phương trình đẳng nhiệt Freundlich với giả thiết nhiệt hấp phụ vi phân không thay đổi khi độ che phủ thay đổi và khoảng nồng độ chất bị hấp phụ nhỏ, hoặc phương trình đẳng nhiệt Langmuir với giả thiết bề mặt chất hấp phụ đồng nhất về năng lượng, do các phương trình này có ý nghĩa vật lý cao và liên quan trực tiếp tới các thông số cấu trúc xốp của chất hấp phụ. Tuy nhiên, trong thực tế, bề mặt chất hấp phụ thường không đồng nhất tuyệt đối về mặt năng lượng. Do đó, để xây dựng phương trình đẳng nhiệt hấp phụ, trước hết cần phải xác định các thông số của hàm đặc trưng và xác định quy luật hấp phụ. Kết quả nghiên cứu xác định dung lượng hấp phụ của 5 loại than hoạt tính: TQ (Trung Quốc), TM (Bắc Giang), GD (Gáo dừa), AC (Việt Nam), AG (Liên Bang Nga) đối với NG ở điều kiện 200C, pH=7 cho thấy, các loại than hoạt tính đều có khả năng hấp phụ NG từ môi trường nước. Tuy nhiên, các loại than chuyên dụng dùng để tẩy màu trong môi trường nước (TQ và TM) có khả năng hấp phụ tốt nhất. Dung lượng hấp phụ cực đại a∞ của các hệ hấp phụ đều khá cao (khoảng 140-270 mg/g) và giảm dần theo thứ tự: TM (268,4 mg/g)> GD (233,5 mg/g) ≈ TQ (233,3 mg/g)> AC (159,7 mg/g)> AG (137,8 mg/g). Nhóm cũng đã xây dựng được phương trình đẳng nhiệt hấp phụ đối với 5 hệ than hoạt tính trên trong môi trường nước. Quá trình hấp phụ NG từ pha nước của các loại than hoạt tính không hoàn toàn tuân theo qui luật hấp phụ Langmuir và Freundlich. Tuy nhiên trong khoảng nồng độ nhất định của NG có thể sử dụng phương trình đẳng nhiệt dạng Freundlich để giải thích các hiện tượng hấp phụ của hệ than hoạt tính trong môi trường nước.
HT (Theo Tạp Chí Hóa học T.45-5/2007)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả