SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu đa dạng hệ thực vật tái sinh tự nhiên sau nương rẫy vùng đệm vườn quốc gia Bến En – Thanh Hoá

Đề tài do các tác giả Hoàng Thị Hạnh, Đỗ Ngọc Đài (Khoa sau Đại học, ĐH Vinh), TS. Phạm Hồng Ban (Khoa Sinh, ĐH Vinh), Nguyễn Đình Phương (vườn quốc Gia Bến En) thực hiện nghiên cứu, đánh giá tính đa dạng của hệ thực vật tái sinh sau nương rẫy ở vườn quốc gia Bến En để làm cơ sở cho công tác bảo tồn.

Vườn quốc gia Bến En (Thanh Hoá) có tổng diện tích 29000 ha, trong đó 16634 ha thuộc khu bảo vệ nghiệm ngặt, 12000 ha vùng đệm. Dân cư sống trong vùng đệm sinh sống chủ yếu bằng nghề khai thác rừng và làm nương rẫy vì vậy đã ảnh hưởng đến tài nguyên rừng cũng như tài nguyên đất. Do đó, việc bảo vệ hệ thực vật sau nương rẫy ở các vùng đệm là cần thiết.
Nghiên cứu tiến hành với toàn bộ hệ thực vật bậc cao có mạch sau nương rẫy ở vùng đệm vườn quốc gia Bến En, gồm nghiên cứu đa dạng về thành phần loài, giá trị sử dụng, nguồn gen quý hiếm và phổ dạng sống của hệ thực vật tái sinh sau nương rẫy vùng đệm.
Kết quả cho thấy, hệ thực vật sau nương rẫy vùng đệm vườn quốc gia Bến En (Thanh Hoá) gồm 396 loài thuộc 245 chi và 93 họ. Trong đó ngành Mộc lan là đa dạng nhất, chiếm tới 94,96% tổng số loài của khu vực nghiên cứu. Tiếp đến là ngành Polypodiophyta chiếm 4,29% tổng số loài. Các ngành còn lại (Lycopodiophyta, Pinophyta) chiếm tỷ lệ không đáng kể (0,75%) tổng số loài của toàn hệ thực vật Bến En. Các họ đa dạng nhất là Euphorbiaceae, Annonaceae, Lauraceae, Poaceae, Rubiaceae, Rutaceae, Moraceae, Fabaceae, Apocynaceae, Verbenaceae. Công dụng của các loài thực vật có cây làm thuốc với số loài cao nhất (108 loài, chiếm 27,27%, trong đó nhiều cây làm thuốc quý như Hoàng đằng, Ba gạc đông dương…), tiếp đến là cây lấy gỗ với 94 loài chiếm 23,74%, cây lương thực, thực phẩm với 47 loài chiếm 11,87%. Thấp nhất là cây làm chất độc với 3 loài chiếm 0,50%. Công thức phổ dạng sống cho khu hệ thực vật này là: SB = 73,74Ph + 7,83Ch + 8,33Hm + 8,59Cr + 1,51Th.
 
LV (nguồn: TC NN&PTNT, số 1/2008)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả