SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu cơ chế xói lở đường bờ tuyến sông Ngã Bảy, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh

Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả Bùi Trọng Vinh, Nguyễn Hải Trường (Bộ môn Địa môi trường, Khoa Kỹ thuật Địa chất và Dầu khí, Đại học Bách Khoa TP.HCM) đã sử dụng 3 phương pháp chính: khảo sát thực địa được thực hiện để lấy mẫu và cắm cọc đánh dấu xói lở dọc 2 bên bờ sông; phương pháp viễn thám và GIS được áp dụng để tính toán dự báo tốc độ xói lở và sự biến đổi đường bờ; phương pháp mô hình số được sử dụng để tính toán vận tốc dòng chảy ảnh hưởng đến đường bờ.

Qua đó có thể thấy tuyến sông Ngã Bảy (huyện Cần Giờ, TP.HCM) là tuyến sông chịu ảnh hưởng mạnh từ cả yếu tố tự nhiên và con người. Tốc độ xói bờ sông Ngã Bảy thay đổi từ 1,5 đến 18 m/năm. Cơ chế thủy động lực học như sóng (do gió, do tàu), dòng triều là những yếu tố chính gây xói lở bờ và chân bờ. Sự xuất hiện của rễ và lá cây chết cũng như hang hốc của động vật thủy sinh làm suy yếu bờ hạt dính. Xói bề mặt thường xảy ra ở bề mặt bờ sông khi sóng và dòng chảy thấp tác động lên. Xói khối lượng lớn có thể xảy ra khi bờ sông bị tác động bởi sóng và dòng chảy mạnh.
 
LV (nguồn: HN ĐH Tài nguyên và Môi trường TP.HCM lần 1)

Các tin khác: