SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất tạo đạm Amin của quá trình tự phân giải trùn quế (perionyx excavatus)

Đề tài do nhóm tác giả Phan Thị Bích Trâm, Phạm Thị Quỳnh Trâm, Hà Thanh Toàn (Đại học Cần Thơ) thực hiện nhằm tận dụng hệ protease hoạt động mạnh có sẵn trong đường ruột trùn quế để xác định các điều kiện thích hợp cho quá trình tự thủy phân.

nhóm nghiên cứu rửa sạch trùn quế, cho hết đất cát, nghiền nhuyễn bằng cối xay, phân tích thành phần nguyên liệu ban đầu. Sau đó tiến hành quá trình tự phân giải với các yếu tố ảnh hưởng gồm pH, loại và lượng dung dịch bổ sung vào dịch trùn thủy phân, nhiệt độ và thời gian thủy phân.
Kết quả thí nghiệm cho thấy, điều kiện tối ưu cho hệ protease trùn quế tự thủy phân ở nhiệt độ 550C và hoạt động tốt trong môi trường nước và pH 10. Hiệu suất thủy phân đạt cao nhất 46,2% tương ứng với hàm lượng protein trong dung dịch thủy phân đạt 9%, hoạt tính đặc hiệu của enzym ban đầu là 0,097U/mg protein và thời gian thủy phân là 24 giờ.
Điện di trên gel SDS-Page sau 24 giờ cho kết quả, hầu hết các protein trùn quế có trọng lượng phân tử cao đều bị thủy phân và thành phần trong dịch thủy phân nhận được ngoài các axit amin là các polypeptit có trọng lượng phân tử dưới 25,0 kDa. Từ đó, đề tài kiến nghị, cần nghiên cứu chế độ sấy dịch thủy phân và phối trộn thêm nguyên liệu để thử nghiệm nuôi ấu trùng tôm hoặc cá con nhằm làm tăng giá trị của sản phẩm.
BH (Theo NN&PTNT, số4/08)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả