SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu biến đổi chức năng tâm thu thất trái bằng siêu âm Doppler tim ở bệnh nhân đau thắt ngực

Đề tài do các tác giả Trương Thị Mai Hương (bệnh viện Nguyễn Trãi), Nguyễn Đức Công (bệnh viện 103 - học viện Quân y), Vũ Đình Hùng (học viện Quân y) thực hiện nhằm nghiên cứu sự biến đổi chức năng tâm thu thất trái trên siêu âm Doppler tim ở bệnh nhân đau thắt ngực; nghiên cứu sự biến đổi chức năng tâm thu thất trái ở nhóm đau thắt ngực có và không nhồi máu cơ tim cũ.

Nghiên cứu tiến hành với 2 nhóm gồm nhóm 170 bệnh nhân đau thắt ngực, độ tuổi trung bình 61,2 ± 11,3 được nhập viện tại khoa nội tim mạch bệnh viện Nguyễn Trãi TP.HCM từ tháng 1/2006-1/2007; nhóm chứng 40 người không có bệnh lý tim mạch có cùng phân bố tuổi và giới được chọn khi đến khám sức khoẻ định kỳ cùng thời điểm trên.
Kết quả cho thấy, bệnh nhân đau thắt ngực không có yếu tố nguy cơ chiếm tỷ lệ thấp (5,3%), đau thắt ngực có 1 yếu tố nguy cơ khoảng ¼. Đa số bệnh nhân có ≥ 2 yếu tố nguy cơ chiếm tỷ lệ 68,8%, trong đó 2 yếu tố nguy cơ là 32,9%, 3 yếu tố nguy cơ là 23,5%. Ở nhóm đau thắt ngực, phân suất tống máu (EF%) đo theo phương pháp Simpson và Teichholz và phân suất co bóp (FS%) đều giảm. Ngược lại thể tích thất trái cuối thì tâm thu và tâm trương cao hơn so với nhóm chứng. Tỷ lệ người giảm chức năng tâm thu thất trái chiếm khoảng ¼ (25,3%) ở nhóm đau thắt ngực. So sánh các chỉ số siêu âm tim đánh giá chức năng tâm thu thất trái ở phân nhóm có biến đổi ST-T và không biến đổi ST-T trên điện tâm đồ cho thấy, ở phân nhóm có biến đổi ST-T: EF% (đo theo Simpson và Teichholz) và FS thấp hơn nhóm chứng và phân nhóm không biến đổi ST-T; ngược lại SV, EDV và ESV lớn hơn nhóm chứng. Phân nhóm không biến đổi ST-T có EDV, ESV lớn hơn nhóm chứng. Các chỉ số khác giữa 2 nhóm khác biệt chưa có ý nghĩa thống kê. Tỷ lệ người giảm chức năng tâm thu thất trái ở phân nhóm có biến đổi ST-T (27,6%), phân nhóm không biến đổi ST-T (18,6%), sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê. Nhóm chứng không có trường hợp nào giảm chức năng tâm thu thất trái.
LV (nguồn: TC Y học thực hành số 3/2008)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả