SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu bài toán tương tác giữa móng nông và nền biến dạng

Đề tài do ThS Ngô Quốc Trịnh (Trường Cao đẳng GTVT) thực hiện nhằm nghiên cứu bài toán tương tác giữa móng nông với nền biến dạng đàn hồi thông qua việc tính toán trạng thái ứng suất – biến dạng của móng nông và nền đất khi chịu tải trọng tĩnh theo phương pháp nghiên cứu nguyên lý cực trị Gauss của GS.TSKH Hà Huy Cường.

Qua phân tích các trường hợp cụ thể, tác giả cho rằng: có thể áp dụng phương pháp nguyên lý cực trị Gauss trong xây dựng, giải bài toán tương tác giữa móng nông và nền dưới tác dụng của tải trọng tĩnh đặt thẳng đứng. Cách xây dựng bài toán ở đây là khác với các bài toán khác thể hiện ở việc dùng phương pháp nguyên lý cực trị Gauss cho phép so sánh hệ cần tìm là nền bán không gian đàn hồi với lời giải của Mindlin.
Bài toán có thể giải quyết được đối với tải trọng tĩnh bất kỳ đặt trên hoặc trong nền đất. Nó có thể giải bài toán động khi dùng lời giải động lực học của không gian vô hạn đàn hồi.
Ngoài ra, bài toán có thể mở rộng để tính toán với các loại móng khác nhau.

BH (Theo Tạp chí Cầu đường, số 3/08)

 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả