SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu ảnh hưởng ức chế của curcumin từ nghệ curcuma longa tới hoạt tính của Phospholipaza A2, enzym tách ra từ nọc rắn hổ mang (Naja Naja)

Đề tài do nhóm tác giả Trần Đình Toại, Nguyễn Thanh Hạnh, Nguyễn Bích Thủy (Viện Khoa học và công nghệ Việt Nam) thực hiện nghiên cứu động học của hiện tượng ức chế phospholipaza A2.

Nguyên liệu để tiến hành thí nghiệm là nọc rắn hổ mang đông khô để tách phospholipaza A2 được mua từ làng nghề nuôi rắn Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc và Enzym phospholipaza A2 thu được từ nọc rắn thô bằng phương pháp sắc ký trao đổi ion trên CM-cellulose.
Nghiên cứu ảnh hưởng ức chế curcumin từ nghệ Curcuma longa tới phản ứng thủy phân phospholipaza A2 tách từ nọc rắn hổ mang cho thấy, curcumin có tác dụng ức chế mạnh hoạt tính của phospholipaza A2 và hiện tượng ức chế này xảy ra theo cơ chế cạnh tranh. Thông số động học vủa phản ứng thủy phân phospholipit xúc tác bởi phospholipaza A2 được tính như sau: K1 = 5,8.10-4, k2 = 0,21.10-3.s-1
BH (Theo tạp chí Hóa học, số 3/08)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả