SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ lysine và năng lượng trao đổi của thức ăn có các mức protein khác nhau đến sinh trưởng của lợn giai đoạn 18-50 kg

Đề tài do các tác giả Trần Văn Phùng, Bùi Thị Thơm, Hồ Thị Bích Ngọc (ĐH Nông lâm Thái Nguyên) thực hiện nghiên cứu mối quan hệ giữa tỷ lệ lysine và năng lượng trao đổi (ME) trong khẩu phần ăn cũng như ảnh hưởng của mối quan hệ này trong thức ăn có các mức protein thô khác nhau đến sinh trưởng của lợn ngoại thương phẩm giai đoạn 18-50 kg.

Nghiên cứu tiến hành với 120 lợn ngoại lai thương phẩm được chia thành 6 lô thí nghiệm và được lặp lại 2 lần trong năm. Khẩu phần thức ăn thí nghiệm được thiết kế có mức protein thô là 18% (lô 1,2,3) và 17% (lô 4,5,6) trên nền năng lượng là 3200 kcal ME/kg thức ăn. Ở mỗi mức protein thô của thức ăn, số gam lysine/1000 kcal ME là 3,437; 3,125 và 2,812 tương ứng với các lô từ 1-3 và từ 4-6. Các axit amin khác như methionine, threonine và tryptophan được cân đối đủ theo tỷ lệ (%) so với lysine lần lượt là 65, 55 và 19 (theo đề xuất của ACR 1981, Wang, Fuller 1989, Cole 1992, Baker, Chung 1992).
Kết quả, khẩu phần có các tỷ lệ lysine/ME khác nhau có ảnh hưởng đến sinh trưởng của lợn, ở tỷ lệ lysine/ME cao nhất trong khẩu phần là 3,437gam/1000 kcal mức sinh trưởng đạt cao nhất so với những lô có tỷ lệ thấp hơn. Khi giảm mức protein thô trong khẩu phần mà vẫn cân đối đủ tỷ lệ lysine/ME ở mức cao thì vẫn duy trì mức sinh trưởng cao của lợn giai đoạn 18-50 kg. Lượng thức ăn tiêu thụ của lợn hàng ngày không có sự khác biệt rõ rệt ở các tỷ lệ lysine/ME và mức protein khác nhau nhưng hiệu suất sử dụng thức ăn giảm đi khi giảm tỷ lệ lysine/ME, điều này cho thấy cần phải duy trì tỷ lệ lysine/ME ở mức cao đặc biệt khi giảm mức protein. Do giá của các axit amin tổng hợp hiện tại còn cao nên chi phí thức ăn cho 1 kg tăng khối lượng tăng lên khi giảm tỷ lệ lysine/ME và protein trong khẩu phần. Tỷ lệ lysine/ME không có ảnh hưởng rõ rệt đến tỷ lệ thịt xẻ và tỷ lệ thịt nạc của lợn.
LV (nguồn: TC NN&PTNT, số 2/2008

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả