SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu ảnh hưởng của cao lỏng thân thống trục ứ lên chức năng gan, thận trên thỏ thực nghiệm

Đề tài do các tác giả Trần Thái Hà (BV Y học cổ truyền Trung ương, thực phẩm chức năng), Nguyễn Trọng Thông, Phan Thị Vân Anh, Nguyễn Nhược Kim (ĐH Y Hà Nội) thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của cao lỏng thân thống trục ứ lên chức năng gan, thận trên thỏ thực nghiệm.
Theo đó, cao lỏng thân thống trục ứ với liều 7g/kg và 21g/kg uống liên tục trong 4 tuần không ảnh hưởng đến các chỉ số sinh hóa đánh giá chức năng gan và thận trên thỏ. Tuy nhiên, cao lỏng thân thống trực ứ với liều 7g/kg uống liên tục trong 4 tuần có làm thay đổi nhẹ hành vi thể gan và thận một số thỏ. Sự thay đổi này không ảnh hưởng đến các chỉ số hóa sinh trong máu. Thân thống trục ứ liều 21g/kg liên tục trong 4 tuần chưa gây thay đổi hình ảnh vi thể gan, thận thỏ.
LV (nguồn: TC Dược học, 9/2011)

Các tin khác: