SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu ảnh hưởng của các tham số tính toán đến độ tin cậy của kết cấu mặt đường bê tông xi măng đường ô tô

Đề tài do ThS. NCS Nguyễn Hoàng Long (Trường CĐ Giao thông vận tải), PGS.TS Phạm Cao Thăng (Học viện Kỹ thuật Quân sự) thực hiện phân tích và đánh giá mức độ ảnh hưởng của các tham số tính toán đến độ tin cậy mặt đường bê tông xi măng theo phương pháp mô phỏng Monte Carlo.
Qua kết quả tính toán nhận thấy, thay đổi trị số biến sai đều ảnh hưởng đến độ tin cậy mặt đường, tuy nhiên mức độ  khác nhau. Hệ số biến sai của hai tham số cường độ kéo uốn bê tông Rku và chiều dày tấm h  ảnh hưởng nhiều nhất đến độ tin cậy R, gradien nhiệt độ, mô đun đàn hồi bê tông và tải trọng có ảnh hưởng ở mức trung bình, còn tham số lưu lượng xe và mô đun đàn hồi nền tương đương  không đáng kể. Trên cơ sở phân tích, tính toán, tác giả kiến nghị để đảm bảo chất lượng và tính kinh tế thì trong thi công giá trị hệ số biến sai của hai đại lượng Rku, h càng nhỏ càng tốt.
LV (nguồn: TC Cầu đường, số 4-2010)

Các tin khác: