SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiệm thu đề tài “Quan điểm và giải pháp bảo đảm gắn kết giữa tăng trưởng kinh tế và tiến bộ, công bằng xã hội ở nước ta ”

Ngày 22/5/2010, tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Hội đồng nghiệm thu đã tổ chức nghiệm thu cấp nhà nước đề tài KX.04.19/06-10: “Quan điểm và giải pháp bảo đảm gắn kết giữa tăng trưởng kinh tế và tiến bộ, công bằng xã hội ở nước ta” do GS.TS Hoàng Đức Thân làm chủ nhiệm.

Đề tài đã hoàn thành các mục tiêu và nội dung đề ra: Làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và phương pháp luận về mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và tiến bộ, công bằng xã hội; bài học kinh nghiệm từ thực tiễn xử lý mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và tiến bộ, công bằng xã hội ở một số nước trên thế giới; Phân tích, đánh giá thực trạng (thành công, hạn chế và nguyên nhân) của mối quan hệ gắn kết giữa tăng trưởng kinh tế và tiến bộ, công bằng xã hội ở Việt Nam giai đoạn từ sau đổi mới đến nay, đặc biệt là trong 10 năm gần đây; Dự báo bối cảnh trong và ngoài nước (trong 10 năm tiếp theo) tác động đến mối quan hệ gắn kết giữa tăng trưởng kinh tế và tiến bộ, công bằng xã hội ở nước ta, từ đó đề xuất hệ thống quan điểm, mục tiêu, giải pháp nhằm bảo đảm gắn kết giữa tăng trưởng kinh tế và tiến bộ, công bằng xã hội ở Việt Nam; Đề xuất và kiến nghị các giải pháp nhằm đẩy mạnh gắn kết giữa tăng trưởng kinh tế và tiến bộ, công bằng xã hội giai đoạn 2011-2020. Hội đồng nghiệm thu Cấp nhà nước do GS.TS Nguyễn Xuân Thắng làm Chủ tịch đã nhất trí nghiệm thu và xếp đề tài đạt loại xuất sắc.

 

VH (Theo Tchdkh.org.vn)


Các tin khác: