SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiệm thu đề tài “Các giải pháp nâng cao chất lượng lao động chuyên môn kỹ thuật trình độ cao đáp ứng yêu cầu phát triển nền kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa”

Nhằm tìm kiếm các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn lao động đáp ứng nhu cầu xã hội, từ năm 2012 đến nay, PGS.TS. Nguyễn Bá Ngọc và các cộng sự thuộc Viện Khoa học Lao động và Xã hội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã tiến hành nghiên cứu đề tài “Các giải pháp nâng cao chất lượng lao động chuyên môn kỹ thuật trình độ cao đáp ứng yêu cầu phát triển nền kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa” (Mã số KX.01.04/11-15).

Đề tài được triển khai với mục tiêu tổng quát là đề xuất mục tiêu, quan điểm, định hướng, chính sách, giải pháp và các chương trình hành động để nâng cao chất lượng lao động chuyên môn kỹ thuật trình độ cao phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

PGS.TS. Nguyễn Bá Ngọc cho biết, kết quả nghiên cứu ở nước ta cho thấy quy mô lao động chuyên môn kỹ thuật trình độ cao mới chiếm 8,2% trong lực lượng lao động, phân bố trong các ngành, các lĩnh vực, các nhóm ngành kinh tế và các nghề chủ yếu còn nhiều bất hợp lý. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng tổng hợp của lao động chuyên môn kỹ thuật trình độ cao của nước ta còn rất thấp so với các nước trong khu vực, lực lượng KH&CN đang đóng góp mờ nhạt trong quá trình tạo ra tăng trưởng, phát triển cũng như tạo ra những thay đổi về trình độ sản xuất của nền kinh tế… dẫn đến năng suất lao động của chúng ta còn thấp, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn yếu trong quá trình hội nhập quốc tế.

Do đó, nhóm nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, các nhóm giải pháp chủ yếu để nâng cao chất lượng lao động chuyên môn kỹ thuật trình độ cao cần được thiết kế đồng bộ, từ nâng cao nhận thức, đổi mới quản lý nhà nước về đào tạo, sử dụng lao động chuyên môn kỹ thuật trình độ cao. Bên cạnh đó cũng cần hoàn thiện khung pháp lý cho thị trường lao động hoạt động hiệu quả đến xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá chất lượng lao động chuyên môn kỹ thuật trình độ cao.

Các giải pháp nhóm nghiên cứu đưa ra là, về phía cầu lao động chuyên môn kỹ thuật trình độ cao cần thay đổi mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế và tập trung nâng cao trình độ KH&CN của sản xuất. Về phía cung lao động chuyên môn kỹ thuật trình độ cao, cần tập trung cải cách hệ thống giáo dục - đào tạo - dạy nghề và xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh đào tạo tại doanh nghiệp, tổ chức, gắn đào tạo với sử dụng, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ và tập trung tăng cường nâng cao tầm vóc nhân lực,...

Để thực hiện được các giải pháp này không thể thiếu các điều kiện quan trọng, đặc biệt là ý chí, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự tập trung trong chiến lược phát triển, đồng thời phải đảm bảo vốn đầu tư cho phát triển lao động chuyên môn kỹ thuật trình độ cao, đẩy mạnh xã hội hóa để tăng cường huy động các nguồn vốn cho phát triển nhân lực,…, PGS.TS. Nguyễn Bá Ngọc nhận định.

Nguồn:  Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước

Các tin khác: