SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghị định về tổ chức hoạt động của NAFOSTED

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 23/2014/NĐ-CP về điều lệ tổ chức hoạt động của Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia (NAFOSTED), thay thế Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ đi kèm Nghị định năm 2003 về việc thành lập Quỹ.NAFOSTED có chức năng tài trợ, cho vay, bảo lãnh vốn, cấp kinh phí để thực hiện nhiệm vụ KH&CN
Theo đó, Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, có chức năng tài trợ, cho vay, bảo lãnh vốn, cấp kinh phí để thực hiện nhiệm vụ KH&CN; hỗ trợ hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia. Quỹ là đơn vị sự nghiệp, trực thuộc Bộ KH&CN, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và tại các ngân hàng trong nước.

Đối tượng được Quỹ tài trợ là các nhiệm vụ KH&CN do tổ chức, cá nhân đề xuất như nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản, nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng, nhiệm vụ KH&CN đột xuất có ý nghĩa quan trọng về khoa học và thực tiễn, nhiệm vụ KH&CN tiềm năng. Bên cạnh đó, đối tượng được Quỹ cho vay là các nhiệm vụ KH&CN nhằm ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ vào sản xuất và đời sống do tổ chức, cá nhân đề xuất…

Quỹ thực hiện quản lý chất lượng nghiên cứu theo chuẩn mực quốc tế. Nội dung nghiên cứu của nhiệm vụ KH&CN do Quỹ tài trợ không trùng lắp với các nghiên cứu đã hoặc đang thực hiện bằng nguồn vốn của Quỹ hoặc nguồn vốn khác của Nhà nước.

Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 01/6/2014.
Nguồn: Truyền thông KH&CN

Các tin khác: