SpStinet - vwpChiTiet

 

Năng suất chất lượng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Ngày 10/12/2013, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM đã chủ trì buổi họp giới thiệu Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến và các công cụ nâng cao năng suất năm 2013.

Rất nhiều doanh nghiệp đã quan tâm đến những nội dung trình bày trong cuộc họp. Đại diện của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Sở KH & CN TP.HCM đã trình bày về Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”; trong đó đặc biệt là Dự án 9 về “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại địa phương”. Trên cơ sở đó, Chương trình năng suất chất lượng hội nhập 2014 cũng được phác thảo và trình bày.

Một số trọng tâm chính phổ biến đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ TP. HCM chính là các chương trình như Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng, áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến và các công cụ nâng cao năng suất; Giới thiệu về Giải thưởng chất lượng quốc gia, cách thức tham dự giải thưởng; Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp đo lường năng suất các yếu tố tổng hợp (Total Factors Productivity – TFP) tại doanh nghiệp. Đây là những chương trình đã được thực hiện thành công trong năm 2013 và sẽ được triển khai tiếp tục hơn nữa trong năm 2014. Một số doanh nghiệp đã quan tâm đến điều kiện tham gia chương trình, thủ tục hỗ trợ v.v. đã được giải đáp thỏa đáng.

Các doanh nghiệp quan tâm về thủ tục, chính sách hỗ trợ v.v. có thể liên lạc trực tiếp với Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Phòng Phát triển Năng suất (ĐT: 39 302 004; email: nangsuattphcm@yahoo.com).
PV

Các tin khác: