SpStinet - vwpChiTiet

 

Năng lực thực tế của bác sĩ đa khoa mới tốt nghiệp

Đây là công trình nghiên cứu đánh giá chương trình đào tạo bác sĩ đa khoa 6 năm tại Việt Nam, tập trung phân tích chương trình đào tạo cũng như nhu cầu của xã hội về năng lực của bác sĩ mới tốt nghiệp dưới góc nhìn của cựu sinh viên, có tham chiếu với những nhận xét của nhà tuyển dụng.
 

Ảnh minh họa.
Nhóm tác giả Trần Quốc Kham, Bùi Mỹ Hạnh đã tiến hành khảo sát thực trạng chương trình đào tạo bác sĩ đa khoa và nhu cầu xã hội về năng lực cơ bản của một bác sĩ mới tốt nghiệp ở các trường đại học y trên cả nước với hai mục tiêu:
  1. Đánh giá sự phù hợp với mục tiêu đào tạo của chương trình đào tạo bác sĩ đa khoa Việt Nam
  2. Đánh giá tính đáp ứng với nhu cầu thực tế của chương trình đào tạo.
Đối tượng nghiên cứu gồm: sinh viên năm thứ 6, cựu sinh viên, giảng viên và nhà tuyển dụng. Địa bàn nghiên cứu là 9 trường Y gồm ĐH Y tại Hà Nội, TP.HCM, Thái Bình, Thái Nguyên, Tây Nguyên, Phạm Ngọc Thạch, Hải Phòng, Cần Thơ và Huế. Đây là những địa bàn có nhiều bác sĩ mới ra trường trong khoảng thời gian từ năm 2003-2013 về công tác. Nghiên cứu sử dụng phương pháp định tính kết hợp với định lượng. Thu thập thông tin bằng cách phỏng vấn cấu trúc, bán cấu trúc và dùng phiếu điều tra.

Kết quả cho thấy, kỹ năng phát hiện và giải quyết vấn đề cấp cứu thông thường, khả năng sử dụng công nghệ thông tin và sử dụng ngoại ngữ trong công việc là những năng lực cần đặc biệt tăng cường. Bên cạnh đó, các trường đại học không nên chỉ quan tâm đến năng lực thực hành lâm sàng mà cả những năng lực khác như: kỹ năng giao tiếp, khả năng tự học, khả năng nghiên cứu khoa học... Các năng lực này tuy không phải đặc thù riêng cho ngành y nhưng đóng vai trò quan trọng trong đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chung trên nền tảng triết lý giáo dục mà UNESCO đã đưa ra: "học để chung sống và khẳng định giá trị nghề nghiệp".
TN (nguồn: TC Y học Thực hành, 5/2013)

Các tin khác: