SpStinet - vwpChiTiet

 

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam

Ngày 09/3/2011, tại Hà Nội, đồng chí Trương Tấn Sang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban bí thư đã có buổi làm việc với Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (Vusta). Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Văn phòng TW Đảng, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ.
 


Tại buổi làm việc, Chủ tịch Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam Đặng Vũ Minh đã nêu những kết quả đã đạt được từ sau Đại hội lần thứ VI. Cụ thể, Liên hiệp hội đã tổ chức nhiều hoạt động phong phú, sáng tạo, có nhiều đóng góp trong việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học, kỹ thuật, công nghệ cho các tầng lớp nhân dân; góp phần xã hội hoá công tác giáo dục, đào tạo, nâng cao trí thức, đào tạo nguồn nhân lực và bồi dưỡng nhân tài; đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng và phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN); động viên nhân dân tham gia hoạt động sáng tạo KH&CN; tôn vinh trí thức; chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân, bảo vệ môi trường, phát triển cộng đồng và xoá đói giảm nghèo.
Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp hội và các thành viên đã góp phần củng cố các luận cứ khoa học trong công tác tham mưu cho Đảng và Nhà nước về đường lối, chủ trương, chính sách, các chương trình, dự án của đất nước; tham vấn kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương;…
Năm 2010, Liên hiệp hội đã tổ chức nhiều giải thưởng, hội thi, cuộc thi góp phần thúc đẩy phong trào sáng tạo trong toàn quốc như: Giải thưởng sáng tạo KH&CN Việt Nam, Giải thưởng tôn vinh các nhà kĩ thuật – doanh nhân, cuộc thi Olympic vật lý, hoá học, tin học,…
Về hoạt động hợp tác quốc tế, Liên hiệp hội thúc đẩy mối quan hệ hợp tác với các tổ chức hội nghề nghiệp và các tổ chức KH&CN trên thế giới, thúc đẩy thu hút các nguồn lực quốc tế.
Với những kết quả đã đạt được, Chủ tịch Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam Đặng Vũ Minh khẳng định: Liên hiệp hội ngày càng giữ vững vai trò nòng cốt trong việc tập hợp, đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức KH&CN, góp phần đưa KH&CN trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội.
Bên cạnh những kết quả đạt được, thời gian qua Liên hiệp hội vẫn còn tồn tại một số hạn chế như việc thể chế hoá và triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW còn gặp nhiều khó khăn; nhận thức của một số cấp uỷ, chính quyền ở TW và địa phương chưa thống nhất đã làm cho Chỉ thị chưa thực sự đi vào cuộc sống. Bên cạnh đó, Liên hiệp hội chưa tổ chức được nhiều hoạt động lớn, chưa nâng cao được hình ảnh và uy tín để tập hợp, thu hút đông đảo trí thức KH&CN, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến phát triển KH&CN.
Đồng chí Trương Tấn Sang cũng như các bộ, ngành đánh giá cao hoạt động của Liên hiệp hội trong thời gian qua. Tuy nhiên, đồng chí Trương Tấn Sang nhấn mạnh, Liên hiệp hội cần đẩy mạnh hơn nữa hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội trong đó trọng tâm là khâu tổ chức thực hiện. Đặc biệt, Liên hiệp hội cần phối hợp với các bộ, ngành để thực hiện tốt chỉ thị số 42- CT/TW của Bộ Chính trị khóa X nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam trong thời kì đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
 
TN (Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông KH&CN)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả