SpStinet - vwpChiTiet

 

Nâng cao chất lượng rừng trồng Keo lá tràm sản xuất dăm gỗ

Nghiên cứu của nhóm tác giả Vũ Tiến Hinh (ĐH Lâm Nghiệp) và Vũ Văn Thông (ĐH Thái Nguyên) đã đề xuất một số biện pháp nâng cao chất lượng rừng trồng Keo lá tràm (Acacia auriculaeformis A. Cunn. ex Benth) để sản xuất dăm gỗ ở tỉnh Thái Nguyên.

Nhóm tác giả thử nghiệm một số dạng phương trình nhằm xác định quan hệ giữa chỉ tiêu biểu thị hình thái thân cây với chiều cao tầng ưu thế và diện tích dinh dưỡng. Trên cơ sở các mối quan hệ đó và tỷ suất dăm để đề xuất biện pháp nâng cao chất lượng trồng Keo lá tràm theo mục tiêu sản xuất dăm gỗ.

Kết quả nghiên cứu đã trình bày 4 phương trình mô tả mối quan hệ giữa các chỉ tiêu biểu thị hình thái thân cây với chiều cao tầng ưu thế và diện tích dinh dưỡng. Hệ số xác định của các phương trình biến động từ 0,515 đến 0,773. Trên cơ sở này, đề tài đề xuất mật độ trồng rừng cho cấp đất I, II, III và IV tương ứng là 1.600, 1.750, 1.900, 2.400 cây/ha; nên tỉa cành sau khi rừng khép tán và tuổi khai thác chính thấp nhất là 12 tuổi.
 
TN (nguồn: TC KH-CN ĐH Thái Nguyên, chuyên san Nông-Sinh-Y số 1/2014)

Các tin khác: