SpStinet - vwpChiTiet

 

Ảnh hưởng của thời gian và liều lượng chiếu xạ đến sinh trưởng và tăng năng suất Jatropha tại Trảng Bàng, Tây Ninh

Nhóm tác giả Lê Thị Lệ Hằng, Phan Thanh Kiếm, Ngô Thị Lam Giang (ĐH Nông lâm TP. HCM; Viện Nghiên cứu dầu và cây có dầu) thực hiện nghiên cứu ảnh hưởng của thời gian và liều lượng chiếu xạ đến sinh trưởng và năng suất của quần thể Jatropha nhằm phục vụ cho việc tạo ra giống Jatropha thích nghi tốt với điều kiện khí hậu, đất đai tại Việt Nam và cho năng suất cũng như hàm lượng dầu cao.

Kết quả cho thấy, thời gian chiếu xạ không ảnh hưởng đến sự nảy mầm, chiều cao cây, đường kính thân, đường kính tán cũng như số lá của cây. Không có sự khác biệt giữa thời gian chiếu xạ 0,5 giờ và 1 giờ nhưng có sự khác biệt về ảnh hưởng của liều chiếu xạ đến sinh trưởng và phát triển của Jatropha. Liều chiếu xạ cao làm cho cây phát triển hoa quả sớm hơn. Nghiệm thức với liều chiếu xạ 200 Gy/ 1 giờ cho thời gian phát triển hoa là 7,6 ngày và quả chín sớm hơn (42,4 ngày) so với nghiệm thức đối chứng (47,3 ngày).

Liều chiếu xạ 50 Gy cho năng suất cao nhất (năng suất quả 34,83 kg/ha, năng suất hạt 20,04 kg/ha, năng suất dầu 5,48 kg/ha). Cần tiếp tục theo dõi đánh giá sự phân ly ở thế hệ M2 để chọn được liều chiếu xạ tốt nhất.
LV (TC KHKT Nông lâm nghiệp, số 2-2013)

Các tin khác: