SpStinet - vwpChiTiet

 

Ảnh hưởng của thạch cao βCaSO4.0,5H2O đến một số đặc tính của xi măng Poóc lăng

Đề tài do TS. Vũ Đình Đấu (Trường ĐH Xây dựng Hà Nội) thực hiện nghiên cứu ảnh hưởng của dạng thạch cao βCaSO4.0,5H2O chế tạo ở nước ta đến một số đặc tính của xi măng Poóc lăng (PC) và bê tông, từ đó tìm ra được hàm lượng chất kết dính thạch cao hợp lý có ảnh hưởng tốt đến đặc tính cường độ của PC.

Theo đó, dạng thạch cao βCaSO4.0,5H2O làm tăng lượng nước tiêu chuẩn của xi măng cùng với việc tăng hàm lượng pha vào đến 7% trọng lượng xi măng. Chất kết dính thạch cao làm giảm thời gian đông kết của PC và mức độ giảm tỷ lệ với hàm lượng chất kết dính thạch cao pha vào. Dạng thạch cao βCaSO4.0,5H2O có ảnh hưởng thuận lợi đến đặc tính cường độ của PC với mức pha trộn khảo sát từ 3-7% nhưng tỷ lệ 5% chỉ ra hiệu quả cao nhất. Tất cả các mẫu vữa xi măng có pha chất kết dính thạch cao đều có cường độ cao hơn mẫu đối chứng và mẫu vữa có thạch cao thiên nhiên. Phụ gia thạch cao βCaSO4.0,5H2O ảnh hưởng thuận lợi đến cường độ của bê tông tương tự như với vữa xi măng nhưng với mức độ cao hơn. Dạng thạch cao βCaSO4.0,5H2O làm tăng quá trình rắn chắc của bê tông, do đó làm tăng cường độ tại tuổi sớm của bê tông sử dụng PC. Hàm lượng thạch cao βCaSO4.0,5H2O pha vào xi măng hợp lý cũng tương tự như với hàm lượng thạch cao thiên nhiên  là từ 3-5% theo trọng lượng xi măng. 
LV (nguồn: TC Xây dựng, 5/2009) 

Các tin khác: