SpStinet - vwpChiTiet

 

Kết quả nghiên cứu KH&CN tại TP HCM: lĩnh vực giao thông vận tải, bảo vệ thực vật và chăn nuôi thỏ

Xây dựng quy trình vận hành thiết bị, thu thập, xử lý, minh giải số liệu Georadar (Rađa xuyên đất) để xác định các hố ngầm và một số công trình ngầm trên địa bàn TP.HCM
Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Nguyễn Thành Vấn
Cơ quan chủ trì: Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM
Cơ quan quản lý: Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM
Năm hoàn thành: 2011.

Xây dựng và ứng dụng các quy trình xác định dư lượng thuốc trừ sâu thuộc các nhóm clor hữu cơ, lân hữu cơ, cúc tổng hợp và carbamat thường sử dụng trên rau bằng HPLC và GC
Chủ nhiệm đề tài: PGS. TS. Nguyễn Đức Tuấn, ThS. Nguyễn Văn Đức Tiến
Cơ quan chủ trì: Chi cục Bảo vệ Thực vật TP.HCM
Cơ quan quản lý: Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM
Năm hoàn thành: 2011.

Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật nhằm tăng hiệu quả kinh tế cho ngành chăn nuôi thỏ hộ gia đình tại TP.HCM
Chủ nhiệm dự án: TS. Dương Xuân Tuyển
Cơ quan chủ trì: Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Tiến bộ Kỹ thuật Chăn nuôi 
Cơ quan quản lý: Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM
Năm hoàn thành: 2011

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả