SpStinet - vwpChiTiet

 

Một số vấn đề về tiêu chuẩn thiết kế điều hòa không khí hiện hành ở Việt Nam

Đề tài do GS.TS. Trần Ngọc Chấn, ThS. Nguyễn Huy Tiến (bộ môn Vi Khí hậu, Đại học Xây dựng) thực hiện. Tính đến tháng 6/2006, trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, nước ta đã ban hành khoảng 920 tiêu chuẩn ngành và TCVN trong đó có 2 tiêu chuẩn liên quan trực tiếp đến ngành điều hòa không khí: “Thông gió- điều tiết không khí- sưởi ấm”, “Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng có hiệu quả”. Tuy nhiên các quy chuẩn này trước mắt chỉ mang tính thử nghiệm.

Đề tài lần lượt phân tích các phương pháp giúp xác định tiêu chuẩn về “Thông gió- điều tiết không khí- sưởi ấm” như : phương pháp xác định thông số tính toán (TSTT) của ASHRAE, phương pháp xác định TSTT của Nga, phương pháp xác định thông số tính toán theo hệ số bảo đảm của cặp thông số đồng thời nhiệt độ - entanpy. Sau đó, tiến hành kiểm chứng thực tế bằng các thực nghiệm. Kết quả cho thấy, áp dụng các khái niệm này khi xử lý số liệu trong thực tế còn nhiều hạn chế. Vì thế, đề tài đã kiến nghị dùng TSTT ứng với 5 giá trị m = 35,50,100,150,200. Ngoài ra, còn gia công số liệu theo mức vượt ASHRAE cho một số địa phương Việt Nam.
Đối với quy chuẩn “Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng có hiệu quả”, theo các tác giả khi áp dụng cần kiểm tra tính hợp lý của những giới hạn định lượng cụ thể trong các bảng biểu của quy chuẩn.

BH (Theo tạp chí KH&CN Nhiệt, số 11/07)

 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả