SpStinet - vwpChiTiet

 

Ảnh hưởng của sự phát triển đô thị, biến đổi khí hậu toàn cầu đến gia tăng cường độ mưa và việc xây dựng biểu đồ mưa thiết kế cho TP.HCM

Đề tài do ThS. Lương Văn Việt (Phân viện Khí tượng thủy văn và Môi trường phía Nam) thực hiện đánh giá ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa và biến đổi khí hậu toàn cầu đến phân bố mưa, cường độ mưa trên khu vực TP.HCM và xây dựng biểu đồ mưa thiết kế.
Theo đó, quá trình đô thị hóa và biến đổi khí hậu toàn cầu đã và sẽ làm thay đổi các đặc trưng mưa trên khu vực TP.HCM. Việc hình thành tâm mưa lớn tại khu vực trung tâm đô thị TP.HCM là do quá trình đô thị hóa. Tác động tổng hợp của biến đổi khí hậu toàn cầu cùng với sự phát triển đô thị là nguyên nhân của việc gia tăng lượng mưa trên khu vực này. Trong giai đoạn từ 1978-2007, qua phân tích đánh giá xu thế lượng mưa ngay trên khu vực Nam bộ cho thấy sự gia tăng cường độ mưa trên khu vực TP.HCM chủ yếu là do quá trình đô thị hóa. Qua các kịch bản về biến đổi khí hậu của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì Nam bộ sẽ là một trong những khu vực có mức tăng lượng mưa thấp nhất và thấp hơn so với mức tăng trong giai đoạn 1978-2007. Như vậy, sự thay đổi của cường độ mưa trong tương lai gần của TP.HCM vẫn chủ yếu do quá trình đô thị hóa. Để đảm bảo khả năng tiêu thoát nước lâu dài, việc quy hoạch, nâng cấp hệ thống tiêu thoát nước cho TP.HCM cần lồng ghép với biến đổi khí hậu toàn cầu và sự thay đổi khí hậu khu vực do quá trình đô thị hóa.
LV (nguồn: TC Khí tượng thủy văn, 8/2009)

Các tin khác: