SpStinet - vwpChiTiet

 

Một số vấn đề trong công tác thiết kế sử dụng màng chống thấm cho hồ chứa nước nhỏ

Đề tài do các tác giả Nguyễn Bá Yêm (Viện Khoa học thủy lợi) và Đinh Vũ Thanh (Vụ Khoa học công nghệ và môi trường) thực hiện nhằm giới thiệu kinh nghiệm và hướng dẫn một số nội dung cần thiết trong thiết kế màng chống thấm cho các hồ chứa nước nhỏ dưới 50.000m3.

Theo đó, đề tài đã khảo sát công tác thiết kế sử dụng mạng chống thấm cho hồ chứa vừa và nhỏ qua các bước, gồm: các yếu tố cơ bản tính toán dung tích hồ chứa nước sinh hoạt; thiết kế mái; hệ thống tiêu ngầm và thoát khí; rãnh neo; các biện pháp bảo vệ màng chống thấm; hệ thống mái hứng, cửa xả nước bẩn, cửa thu và lọc thô; tràn; van xả đáy; lọc tinh.
Qua đó cho thấy, công tác thiết kế phải nhìn toàn diện, quan tâm đầy đủ đến công tác thi công, bảo dưỡng, vận hành công trình sau này. Trong các nội dung trên, nhóm tác giả đã đưa ra những nội dung quan trọng liên quan đến thiết kế nhằm giới thiệu, áp dụng trong xây dựng công trình thủy lợi. Trong quá trình thi công, vận hành, khai thác sử dụng cũng có một số khía cạnh kỹ thuật cần chú ý sẽ đề cập trong các nghiên cứu tiếp theo. Ngoài ra, khi thiết kế nên sử dụng các công cụ tiên tiến và kinh nghiệm thực tế và tài liệu hướng dẫn kỹ thuật về màng chống thấm nhằm đảm bảo công trình an toàn và hiệu qủa.

LV (nguồn: TC NN&PTNT, số 2/2008)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả