SpStinet - vwpChiTiet

 

Một số thay đổi về miễn dịch trên người bệnh hen phế quản bọ nhà trước và sau điều trị giảm mẫn cảm đặc hiệu

Đề tài do tác giả Trịnh Mạnh Hùng thực hiện nhằm xác định nồng độ lgE và lgG toàn phần trong huyết thanh người bệnh hen phế quản; đánh giá sự thay đổi của lgE và lgG toàn phần trước và sau điều trị giảm mẫn cảm đặc hiệu; tìm hiểu sự thay đổi dòng tế bào lympho T3, T4, T8 giữa người bình thường và người bệnh hen phế quản và sự thay đổi của chúng trước và sau điều trị giảm mẫn cảm đặc hiệu.
Theo đó, nồng độ kháng thể lgE và lgG toàn phần trong huyết thanh nhóm chứng đều ở ngưỡng bình thường (tương đương với độ chuẩn của người châu Á), nồng độ kháng thể lgE và lgG toàn phần người bệnh hen phế quản bọ nhà cao hơn nhóm chứng (p<0,001). Sau điều trị giảm mẫn cảm đặc hiệu (12 tháng), kháng thể lgE toàn phần ở người bệnh hen phế quản bọ nhà giảm một cách có ý nghĩa so với trước điều trị với p<0,001. Ngược lại, nồng độ kháng thể lgG toàn phần lại tăng lên so với trước điều trị với p<0,001. Kết quả của việc tính tỷ lệ tế bào lympho T dưới nhóm (CD3, CD4, CD8) cụ thể là tế bào lympho T3, T4, T8, cho thấy, tế bào lympho T8 ở người bệnh hen phế quản bọ nhà giảm một cách có ý nghĩa so với người bình thường. Sau điều trị giảm mẫn cảm đặc hiệu (12 tháng), tế bào lympho T4 tăng lên một cách có ý nghĩa với p<0,01 so với trước điều trị.
LV (nguồn: TC Y học thực hành, số 8-2011)

Các tin khác: