SpStinet - vwpChiTiet

 

Một số phương pháp tính biến dạng dầm uốn có xét đến ảnh hưởng của lực cắt

Trong nghiên cứu này, ThS. Đỗ Minh Thu (Trường ĐH Giao thông vận tải Hà Nội) áp dụng ba phương pháp: phương pháp tích phân, phương pháp đồ toán và phương pháp thông số ban đầu vào việc tính biến dạng của dầm mà có xét thêm đến ảnh hưởng của lực cắt.

Theo đó, khi áp dụng ba phương pháp trên vào tính toán biến dạng của dầm Timoshenko cho thấy việc xét thêm ảnh hưởng của lực cắt hoàn toàn có thể sử dụng được các phương pháp tính cho dầm khi chỉ có momen uốn. Trong quá trình tính phải đảm bảo tính độc lập tác dụng giữa momen uốn và lực cắt. Kết quả tính thống nhất giữa các phương pháp khác nhau cho thấy độ tin cậy của lý thuyết cộng tác dụng.

So sánh kết quả tính của hai bài toán có và không xét đến ảnh hưởng của lực cắt cũng xác định được sự khác nhau không đáng kể trong hai trường hợp. Tuy nhiên mức độ khác nhau còn phụ thuộc nhiều vào dạng mặt cắt. Mặt cắt có thành bụng hẹp hơn càng nhiều so với bề rộng bản cánh thì ảnh hưởng của lực cắt càng tăng lên.

Từ cơ sở lý thuyết và các ví dụ áp dụng cho thấy, phương pháp thông số ban đầu được coi là mạnh hơn và có thể khắc phục được các hạn chế của hai phương pháp tích phân và đồ toán. Tuy nhiên trong trường hợp mặt cắt thay đổi thì phương pháp này cũng còn bị hạn chế.
LV (nguồn: TC Cầu đường Việt Nam, số 4-2014)

Các tin khác: