SpStinet - vwpChiTiet

 

Một số kết quả nghiên cứu, phục vụ khí tượng nông nghiệp và định hướng cho những năm tới

Đề tài do TS. Nguyễn Văn Liêm (Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và môi trường) thực hiện trình bày một số kết quả nghiên cứu phục vụ khí tượng nông nghiệp trong những năm gần đây và định hướng phát triển cho những năm tới nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế của công tác phục vụ khí tượng thủy văn nói chung và khí tượng nông nghiệp nói riêng đối với sự phát triển bền vững của ngành nông nghiệp Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế và biến đổi khí hậu.
Chuyên ngành khí tượng nông nghiệp Việt Nam được thành lập và phát triển trogn 50 năm qua, luôn lấy nhu cầu của sản xuất nông nghiệp, an ninh lương thực quốc gia, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên làm trọng tâm để nghiên cứu phục vụ. Nhằm đáp ứng tốt hơn cho phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ đổi mới, hội nhập kinh tế thế giới, giai đoạn công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước trước bối cảnh biến đổi khí hậu thì khí tượng nông nghiệp cần được Nhà nước quan tâm đầu tư cho mạng lưới quan trắc khí tượng nông nghiệp, nghiên cứu khoa học phục vụ khí tượng nông nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực và hợp tác quốc tế.
LV (nguồn: TC Khí tượng thủy văn, 2/2011)

Các tin khác: