SpStinet - vwpChiTiet

 

Một số kết quả nghiên cứu về bộ phận cắt mía truyền động thuỷ lực

Đề tài do TS. Đặng Tiến Hòa (trường ĐH Nông nghiệp I) thực hiện nghiên cứu thực nghiệm mô hình bộ phận cắt mía truyền động thuỷ lực, làm cơ sở cho các nghiên cứu tiếp theo để có được một mẫu máy thu hoạch mía với bộ phận cắt truyền động thủy lực.

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả