SpStinet - vwpChiTiet

 

Một số đặc điểm sinh lý, sinh thái loài mây nếp (Calamus tetradactylus hance)

Đề tài do các tác giả Nguyễn Minh Thanh, Phạm Văn Điển (Trường ĐH Lâm nghiệp) thực hiện nghiên cứu về một số đặc điểm sinh lý và sinh thái loài mây nếp.

Nghiên cứu tiến hành trên các bụi mây nếp mọc tự nhiên và trồng tại 2 xã Bình Thanh huyện Cao Phong tỉnh Hòa Bình và xã Kim Ngọc huyện Bắc Quang tỉnh Hà Giang.
Kết quả cho thấy, mây nếp là cây chịu bóng nhẹ, đặc điểm này được thể hiện rõ qua 4 chỉ tiêu chính: mô đồng hóa có độ dày trung bình (bằng 76,28-78,18% chiều dày lá); cường độ thoát hơi nước của mây nếp ở hai khu vực nghiên cứu có trị số ở mức trung bình thấp (từ 0,684-0,834 gH2O/dm2/h); hàm lượng diệp lục trong lá của mây nếp có trị số trung bình thấp (trong đó hàm lượng diệp lục tổng số dao động từ 3,09-3,17 mg/g; tỷ lệ diệp lục a/b có trị số bằng 1,90-1,92); cường độ quang hợp của mây nếp đạt mức trung bình (bằng 1,226-1,292 mgCO2/dm2/h). Mây nếp có khả năng chịu nhiệt độ cao, thể hiện rõ qua mức độ tổn thương của lá mây nếp dưới nhiệt độ cao. Tại nhiệt độ 600C, mức độ tổn thương là 39,1% (đối với các cây mây nếp xuất xứ từ Hà Giang), 37,1% (đối với các cây mây nếp xuất xứ từ Hòa Bình). Mức độ tổn thương bình quân ở các cấp nhiệt độ (350C, 400C, 450C, 500C, 550C, 600C) đạt trị số trung bình thấp (ở khu vực Hòa Bình là 17,07%, ở khu vực Hà Giang là 15,62%). Do vậy, có thể gây trồng mây nếp trên nhiều vùng sinh thái khác nhau mà vẫn đảm bảo tỷ lệ sống cao. Mây nếp là cây ưa ẩm nhưng có khả năng chịu hạn tốt, thể hiện rõ qua hai chỉ tiêu: sức hút nước bình quân của cây mây nếp ở mức trung bình khá (bằng 12,267-14,858 atm), hệ số héo của mây nếp tương đối thấp (bằng 10,090-11,759%). Ở giai đoạn trưởng thành, trong rừng tự nhiên và rừng trồng, mây nếp có nhu cầu cao đối với các chất dinh dưỡng khoáng: N, OM%, P2O5, Ca2+, Mg2+, tổng kiềm. Vì vậy, khi gây trồng mây nếp ở những nơi có hàm lượng các chất này thấp có thể bón bổ sung để tăng sản lượng và chất lượng loài cây này.

LV (nguồn: TC NN&PTNT, 5/2008)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả