SpStinet - vwpChiTiet

 

Ảnh hưởng của phương pháp tổng hợp đến tính chất cấu trúc của nhôm oxit. Tiềm năng ứng dụng làm chất mang của nhôm oxit mao quản trung bình có trật tự.

Đề tài do tác giả Vũ Thị Thu Hà (Viện Hóa học công nghiệp), Đỗ Thanh Hải (Trường Cao đẳng công nghiệp Việt Hung, Đinh Thị Ngọ (Trường Đại học Bách khoa Hà Nội) thực hiện, nghiên cứu một cách hệ thống các phương pháp tổng hợp nhôm oxit khác nhau.

Đề tài lần lượt thực nghiệm tổng hợp nhôm oxit bằng các phương pháp: kết tủa, sol-gel, sogel có sử dụng chất tạo cấu trúc. Cụ thể, thực nghiệm tổng hợp nhôm oxit bằng phương pháp sol-gel được biến tính trên cơ sở quá trình Yoldas. Trước tiên nhôm isopropoxit được hòa tan trong n-propanol bằng cách đun hồi lưu trong 3 giờ. Sau đó, hỗn hợp của nước, axit nitric trong n-propanol được thêm từ từ vào dung dịch này. Gel tạo thành được già hóa trong 3 ngày ở nhiệt độ 800C. Sau khi lọc hết dung môi, sản phẩm thu được sấy trong 14 giờ rồi được nung ở 5000C trong 10 giờ.
Thực hiện tổng hợp nhôm oxit bằng phương pháp sogel có sử dụng chất tạo cấu trúc trải qua các bước sau: polyme pluronic P123 được hòa tan trong etanol tuyệt đối và được khuấy trong 15 phút ở 400C. Sol đồng thể được già hóa trong 3 ngày ở 400C. Sau đó, sản phẩm được sấy ở 1000C qua đêm rồi nung ở nhiệt độ thích hợp trong dòng khí oxi trong 12 giờ để loại polyme.
Thực nghiệm cho thấy, phương pháp sogel và phương pháp sogel có sử dụng chất tạo cấu trúc cho phép thu đuợc nhôm oxit có diện tích bề mặt cao hơn nhiều so với nhôm oxit chế bằng phương pháp thông thường. Không những thế, nhôm oxit mao quản trung bình còn có kích thước mao quản rất đồng đều. Vì vậy các vật liệu này có tiềm năng ứng dụng rộng rãi làm chất xúc tác. Quá trình tổng hợp nhôm oxit là bước đầu tiên để xác định cấu trúc micro và macro của oxit, từ đó có thể kiểm soát được đặc tính của các chất mang.

BH (Theo Tạp chí Hóa học, số 6/07)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả