SpStinet - vwpChiTiet

 

Mở rộng độ đo tính mờ và ánh xạ ngữ nghĩa định lượng trên cơ sở giả thiết độ đo tính mờ của phần tử trung hòa khác không

Đề tài do tác giả Phạm Thanh Hà (Trường ĐH Giao thông vận tải Hà Nội) thực hiện mở rộng một số khái niệm như độ đo tính mờ của nhãn ngôn ngữ và mở rộng ánh xạ ngữ nghĩa định lượng trên cơ sở giả thiết độ đo tính mờ của phần tử trung hòa W khác không (fm(W) ≠ 0).

Theo đó, đề tài đã mở rộng được khái niệm độ đo tính mờ của biến ngôn ngữ và ánh xạ, ngữ nghĩa định lượng trên cơ sở giả thiết độ đo tính mờ của phần tử trung hòa W, cũng như chứng minh được các tính chất quan trọng của ánh xạ này. Đề tài cũng đã triển khai một ứng dụng nhằm chứng minh rằng việc mở rộng các khái niệm như trên là cần thiết, đáp ứng yêu cầu thực tế của quá trình lập luận ngôn ngữ. Và với những kỹ thuật tối ưu hiện nay ta có thể chọn được giá trị định lượng thích hợp cho W để sai số của quá trình lập luận tối ưu.
LV (nguồn: TC Tin học và điều khiển học, số 3/2008)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả