SpStinet - vwpChiTiet

 

Mô hình dữ liệu trong quản lý, đánh giá công nghệ cho các doanh nghiệp và các ngành kinh tế quốc dân

Đề tài do các tác giả Nguyễn Hoài Giang, Trần Văn Bình, Phạm Minh Việt thực hiện nhằm xây dựng mô hình dữ liệu trong quản lý, đánh giá công nghệ cho các doanh nghiệp và các ngành kinh tế quốc dân.

ATLAS công nghệ là một phương pháp luận mang nhiều ưu điểm thích hợp với công tác quản lí, đánh giá thực trạng công nghệ cho các doanh nghiệp và các ngành nghề kinh tế quốc dân. Trên nền tảng nghiên cứu tùy chỉnh thành một phương pháp luận cụ thể có thể ứng dụng vào hoàn cảnh của Việt Nam, nhóm nghiên cứu đã ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng và tích hợp các mô hình dữ liệu để tìm ra công cụ thực sự năng động và hữu ích cho các nhà quản lí tại các cấp. Công cụ này giúp việc thu thập, tổng hợp dữ liệu về thực trạng công nghệ thành các thông tin chỉ số một cách linh hoạt, có khả năng ứng dụng vào công tác hoạch định chiến lược.
Mặt khác, hệ thống mới chỉ xây dựng được trong nội dung xác định, khai thác và phân tích hàm lượng công nghệ và các thành phần của nó. Việc nghiên cứu đưa ra các mô hình dữ liệu thích hợp đảm bảo hệ thống được xây dựng trên nguyên lí mở, có khả năng phát triển mở rộng để thỏa mãn các yêu cầu hoàn thiện.
BH (Tạp chí khoa học và công nghệ, số 4/07)
 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả