SpStinet - vwpChiTiet

 

Mô hình dữ liệu đối với các truy vấn định lượng

Đề tài do tác giả Nguyễn Kim Anh (Khoa Công nghệ thông tin – Trường đại học Bách khoa Hà Nội) thực hiện nghiên cứu mở rộng mô hình dữ liệu quan hệ để cho phép các lớp như các giá trị thuộc tính đồng thời cho phép biểu diễn các truy vấn định lượng một cách dễ dàng và thuận tiện hơn.

Đề tài đã đưa ra khái niệm phân cấp lớp vào mô hình quan hệ thông qua việc cho phép các lớp được sử dụng như các giá trị thuộc tính trong một quan hệ, đặc biệt là việc đưa khái niệm phân cấp lớp vào mô hình quan hệ thông qua việc cho phép các lớp sử dụng như các giá trị thuộc tính trong một quan hệ, khái niệm định âm để cho phép các ngoại lệ xảy ra. Hai phép toán mới được yêu cầu là phép nhóm để hộp nhiều bộ của quan hệ vào một vài bộ đơn và phép mở nhóm để thu được một thể hiện đầy đủ của quan hệ. Mô hình dữ liệu thu được là tương thích với mô hình quan hệ chuẩn.

Thanh Xuân (nguồn: TC TH & ĐKH, tập 24, số 1/2008)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả