SpStinet - vwpChiTiet

 

Ảnh hưởng của một số yếu tố đến hiệu quả chuyển gien ở dưa chuột (Cucumis sativus L.) thông qua vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens

Nhóm tác giả gồm Nguyễn Tiến Dũng cùng các cộng sự thuộc Khoa Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm, Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên và Vũ Phong Lâm (Đại học Tây Bắc) thực hiện nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố đến hiệu quả chuyển gien ở một số giống dưa chuột nhằm làm cơ sở để tiến hành các nghiên cứu chuyển gien tiếp theo.

Cụ thể, đề tài này nghiên cứu ảnh hưởng của các phương thức hỗ trợ biến nạp gien như siêu âm và hút chân không; tuổi mẫu sử dụng biến nạp và nồng độ chất Axetosyringon (AS) đến hiệu quả biến nạp gien ở 5 giống dưa chuột: Đại địa, NINJA 179, CUC 71, TN 020, VL-103.

Kết quả nghiên cứu đã xác định được phương thức lây nhiễm thích hợp là xử lý siêu âm 20 giây kết hợp hút chân không 30 giây và ngâm mẫu 10-15 phút (S20.V30.D10-15) cho hiệu quả biến nạp dao động 16-22% và mức độ biểu hiện gien tốt (+++). Mẫu có độ tuổi 4-5 ngày sau nảy mầm thích hợp cho biến nạp. Nồng độ AS  20 µM làm tăng hiệu quả chuyển gien khi được bổ sung vào môi trường đồng nuôi cấy.
 
MN (Nguồn: Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, số 3+4/2014)

Các tin khác: