SpStinet - vwpChiTiet

 

Metan hóa CO2 và hỗn hợp CO + CO2 trên các hệ xúc tác niken

Đề tài do các tác giả Lưu Cẩm Lộc, Nguyễn Mạnh Huấn, Hồ Sĩ Thoảng thực hiện nghiên cứu phản ứng metan hóa CO2 và hỗn hợp CO +CO2 trên các xúc tác có thành phần tối ưu đã được xác định trong các công trình nghiên cứu.


Nhóm tác giả tiến hành metan hóa CO2 và CO + CO2 trên các hệ xúc tác. Kết quả cho thấy, yếu tố quyết định hoạt độ xúc tác trong phản ứng metan hóa trên CO2 và CO + CO2 là lượng tâm Ni2+ bị khử. Lượng Ni2+ phụ thuộc vào chất mang và phụ gia. Nhôm oxit γ –Al2O3 là chất mang phù hợp nhất. Với xúc tác trên cơ sở NiO/Al2O3 có hoạt độ metan hóa cao nhất. Trên hệ xúc tác này CaO là phụ gia có hiệu ứng cao cho metan hóa CO còn Li2O là phụ gia hiệu quả nhất cho metan hóa CO2 và hỗn hợp CO+CO2.
Phản ứng metan hóa CO2 xảy ra ở nhiệt độ cao hơn so với phản ứng metan hóa CO. Xúc tác NiLi/Al (37,7% NiO + 0,3 % Li2O/Al2O3) thể hiện hoạt độ tương đương với xúc tác thương mại. Nó chuyển hóa hoàn toàn hỗn hợp CO và CO2 ở nhiệt độ không quá 2500C với độ chọn lọc metan xấp xỉ 100% và độ bền cao được ứng dụng trong thực tế.
BH (Theo Tạp chí KH&CN, số 5/07

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả