SpStinet - vwpChiTiet

 

Ảnh hưởng của một số nguồn thải đến chất lượng nước các bãi tắm ven bờ vịnh Nha Trang

Theo nghiên cứu của tác giả Phạm Hữu Tâm (Viện Hải dương học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), chất lượng nước các bãi tắm Nha Trang nói riêng và vùng ven bờ vịnh Nha Trang nói chung chịu ảnh hưởng chủ yếu bởi vật chất từ sông Cái (Nha Trang) và nguồn nước thải từ các cống thải sinh hoạt thành phố (chưa qua xử lý) đổ trực tiếp vào vịnh Nha Trang.

Hàm lượng nitrate, phosphate, silicate, hydrocarbon, kim loại nặng Fe và mật độ Coliform trong nước tại khu vực cửa sông Cái (vào pha triều thấp) thường có giá trị cao và luôn vượt giá trị giới hạn đối với nước biển ven bờ, trong đó đáng quan tâm nhất là mật độ Coliform (với hệ số ô nhiễm cao nhất là 240), theo đánh giá ảnh hưởng của các nguồn nước thải sinh hoạt đến chất lượng môi trường nước tại các bãi tắm vào năm 2012.

Hàm lượng của ammonia, BOD5, nitơ hữu cơ và photpho hữu cơ tại các cửa xả thải (Bãi Dương, Hòn Chồng và Hà Ra) có giá trị cao, đặc biệt mật độ Coliform vượt giá trị giới hạn đối với nước thải sinh hoạt rất nhiều lần trong cả hai mùa khô và mưa. Ảnh hưởng của nước thải sinh hoạt đối với chất lượng nước biển tại các bãi tắm nói riêng và vùng ven bờ nói chung rất rõ ràng: chất lượng nước tại các trạm 2 (gần cửa xả Bãi Dương, Hòn Chồng), trạm 3 (gần cửa xả cầu Hà Ra) suy giảm đáng kể so với các trạm khác trong cùng thời điểm khảo sát.

Để duy trì và cải thiện chất lượng nước tại các bãi tắm đòi hỏi các cơ quan chuyên trách cần có những biện pháp quản lý thích hợp, kịp thời như: tiếp tục cải thiện điều kiện vệ sinh của các khu dân cư ven bờ biển (khu dân cư xóm Cồn hiện nay vẫn chưa giải tỏa trắng); giảm thiểu tác động tiêu cực của nước thải sinh hoạt từ 3 cống thải (Bãi Dương, Hòn Chồng và cầu Hà Ra) đến chất lượng nước vùng lân cận; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan khoa học trong địa bàn, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức cộng đồng để mọi người dân có thể nhận thức đầy đủ và tích cực tham gia bảo vệ môi trường.
LV (nguồn: HN KHCN ĐH Tài nguyên và Môi trường TP. HCM lần 2-2014)

Các tin khác: