SpStinet - vwpChiTiet

 

Ảnh hưởng của một số điều kiện tổng hợp lên cấu trúc của hệ xúc tác có mao quản trung bình spinel NiAl

Đề tài do các tác giả Nguyễn Kim Ngà, Hoàng Trọng Yêm (Khoa Công nghệ hóa học, Đại học Bách khoa Hà Nội) và Đặng Kim Chi (Viện Khoa học và Công nghệ môi trường, Đại học Bách khoa Hà Nội) thực hiện nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố tổng hợp lên cấu trúc của hệ vật liệu có mao quản trung bình spinel niken nhôm.

Qui trình tổng hợp spinel niken nhôm được thực hiện như sau: ba mẫu gel với tỉ lệ Ni:Al như nhau lần lượt được kí hiệu là S1, S2, S3. Mẫu S1, S2 được sấy nung ở 8000C và 9000C thu được spinel S1 (800), S2 (900). Mẫu gel S3 được già hóa trong autoclave ở 1500C trong 15 giờ, sau đó được sấy khô, nung ở 8000C, thu được spinel S3 (800).
Kết quả nghiên cứu cho thấy, trên tất cả các mẫu nghiên cứu đều có mặt pha tinh thể spinel NiAl2O4 và một lượng nhỏ NiO. Tuy nhiên nhiệt độ nung cao đã tạo ra spinel kết tinh tốt, kích thước hạt lớn, xử lý nhiệt dẫn đến hình thành spinel kết tinh kém hơn. Các spinel đều có hệ mao quản trung bình, mao quản dạng hình khe hẹp, diện tích bề mặt riêng BET trong khoảng từ 48 đến 128m2. g-1, đường kính mao quản trong khoảng 34,9 đến 39A. Nhiệt độ nung và xử lý nhiệt là yếu tố làm giảm diện tích bề mặt riêng. Tuy nhiên, việc xử lý nhiệt có tác dụng làm kích thước mao quản đồng đều hơn.
BH (theo Tạp chí Hóa học, số 2/08)
 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả