SpStinet - vwpChiTiet

 

Ảnh hưởng của mật độ ương lên sinh trưởng và tỷ lệ sống của hàu tam bội Thái Bình Dương giai đoạn giống

Nghiên cứu do các tác giả Đoàn Trần Tấn Đào (Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III), Trần Văn Dũng (ĐH Nha Trang) thực hiện nhằm xác định mật độ ương phù hợp, góp phần nâng cao tốc độ sinh trưởng, tỷ lệ sống và hiệu quả ương hàu giống Thái Bình Dương ở nước ta.

Các tác giả tiến hành thử nghiệm 4 mật độ ương (3, 6, 9, 12 con/lít để tìm ra mật độ thích hợp cho ương hàu giống tam bội Thái Bình Dương. Kết quả cho thấy, tốc độ sinh trưởng tuyệt đối và tốc độ sinh trưởng tương đối của hàu được ương ở mật độ 3 và 6 con/lít cao hơn so với mật độ 9 và 12 con/lít. Tuy nhiên, không có sự khác biệt thống kê về các chỉ tiêu này ở các mật độ ương 3 và 6 con/lít hay 9 và 12 con/lít. Tỷ lệ sống của hàu ương ở mật độ 3 con/lít cao hơn so với mật độ 9 và 12 con/lít, không có sự khác biệt về tỷ lệ sống ở các mật độ ương 6 và 9 con/lít.

Qua đó có thể nhận thấy, mật độ thích hợp cho ương hàu giống tam bội Thái Bình Dương là 6 con/lít nhằm đảm bảo tốc độ sinh trưởng, tỷ lệ sống cũng như tận dụng tốt thể tích bể ương. Cần nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố môi trường như nhiệt độ, hàm lượng oxy hòa tan, độ mặn, mật độ thức ăn… lên sinh trưởng và tỷ lệ sống của hàu tam bội Thái Bình Dương giai đoạn giống.
LV (nguồn: TC KH&CN Nông - Y - Sinh, ĐH Thái Nguyên, số 9-2014)

Các tin khác: