SpStinet - vwpChiTiet

 

Luật hóa vấn đề sử dụng năng lượng

Ngày 7/11, Quốc hội đã nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Tờ trình của Chính phủ về Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả nêu rõ, các nội dung về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả chỉ mới được quy định tại Nghị định số 102/2003/NĐ-CP ngày 3/9/2003 của Chính phủ về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và một số văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định.
 

Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
Sau sáu năm thi hành Nghị định, việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đã đạt được một số kết quả bước đầu nhưng đã bộc lộ không ít bất cập, đó là hiệu lực pháp lý của văn bản chưa cao, các biện pháp đề ra chủ yếu mang tính khuyến khích, chưa có chế tài đủ mạnh; các thể chế tài chính chưa được hình thành để khuyến khích, thúc đẩy các hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Dự thảo Luật quy định nguyên tắc để điều chỉnh các đối tượng sử dụng năng lượng, phối hợp đồng bộ giữa biện pháp tuyên truyền, khuyến khích và quản lý bắt buộc, đặc biệt đối với các đối tượng sử dụng nhiều năng lượng.

Các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm phải có trách nhiệm và nghĩa vụ thực hiện các biện pháp quản lý và công nghệ được quy định trong Luật, khuyến khích các đối tượng khác trong toàn xã hội thực hiện các biện pháp tiết kiệm năng lượng.

Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội tán thành với Tờ trình của Chính phủ về sự cần thiết phải ban hành Luật và đánh giá sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là một biện pháp hàng đầu bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Đây cũng là một trong những biện pháp quan trọng để bảo vệ môi trường và ứng phó với tình trạng biến đổi khí hậu đang diễn ra và ảnh hưởng nghiêm trọng, lâu dài  tới sự phát triển bền vững của Việt Nam.

Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đề nghị để Luật có tính khả thi cao, cần bổ sung, cụ thể hóa hơn nữa những quy định liên quan đến quyền và trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, trách nhiệm và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân, quy trình và thủ tục thực hiện các quyền, nghĩa vụ đó.
QT(theo TTXVN)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả