SpStinet - vwpChiTiet

 

Ảnh hưởng của hàm lượng protein trong thức ăn đến tăng trưởng và tỷ lệ sống trong nuôi thương phẩm cá chình hoa

Nhóm tác giả Hoàng Minh Tuyết (Cao học Nuôi trồng thủy sản 2010, Đại học Nha Trang) và PGS.TS Lại Văn Hùng (Viện Nuôi trồng thủy sản, Đại học Nha Trang) thực hiện nghiên cứu này nhằm đánh giá tốc độ tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá chình hoa (Anguilla marmorata) từ 40-150 g khi sử dụng các loại thức ăn có hàm lượng protein khác nhau trong điều kiện nuôi nhân tạo.

Thí nghiệm được bố trí trong bể composite có thể tích 2m3 theo kiểu ngẫu nhiên hoàn toàn với 3 nghiệm thức và được lặp lại 3 lần trong thời gian 4 tháng. Mật độ thả là 80 con/m3. Nghiên cứu sử dụng thức ăn nhân tạo có các hàm lượng protein lần lượt là 40%, 45% và 50% để đánh giá ảnh hưởng của thức ăn trong nuôi thương phẩm cá chình hoa. Trong quá trình thí nghiệm các chỉ tiêu môi trường như nhiệt độ, pH, DO đều nằm trong khoảng thích hợp cho sự phát triển của cá chình hoa.

Kết quả thí nghiệm cho thấy, cá được cho ăn thức ăn có hàm lượng protein 50% với mật độ 80 con/m3 cho tốc độ tăng trưởng tuyệt đối và đặc trưng tốt nhất (1,43 ± 0,005 g/ngày và 1,37 ± 0,003%/ngày). Tỷ lệ sống của cá cao nhất khi sử dụng thức ăn có hàm lượng protein là 45% (91,67%) và thấp nhất với thức ăn chứa 40% protein (87,3%). Thức ăn có hàm lượng protein 50% cho hệ số thức ăn thấp nhất (2,55 ± 0,006) và hệ số tiêu thụ thức ăn là cao nhất (62,61 ± 0,15).

Để tiếp tục việc hoàn thiện quy trình nuôi cần có những nghiên cứu sâu hơn nữa về dinh dưỡng nhằm tính toán được % protein trong thịt cá để có thể đánh giá được khối lượng thức ăn mà cá tiếp nhận được từ đó đưa ra được các phép tính toán hiệu quả kinh tế tối ưu nhất. Ngoài ra cần có các nghiên cứu về ảnh hưởng của lipid và các chất khác trong thành phần thức ăn lên sự tăng trưởng của cá chình để đưa ra được công thức thức ăn phù hợp nhất. Bên cạnh đó cần có các nghiên cứu về cá chình khi tiến hành nuôi ở các giai đoạn thương phẩm lớn hơn.
MN (nguồn: Tạp chí Khoa học – Công nghệ Thủy sản, Trường Đại học Nha Trang, số 2/2014) 

Các tin khác: