SpStinet - vwpChiTiet

 

Liên hợp quốc hỗ trợ kỹ thuật cho việc xây dựng chiến lược Khoa học, Công nghệ và đổi mới Quốc gia giai đoạn 2011-2020

Ngày 27/11/2009, Tổ chức phát triển công nghiệp của Liên hợp quốc (UNIDO) và Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) cùng ký kết dự án hỗ trợ kỹ thuật “Tư vấn chính sách về chiến lược Khoa học, Công nghệ và đổi mới giai đoạn 2011-2020 và thực hiện luật Công nghệ cao”. Dự án được quỹ Kế hoạch chung II Việt Nam tài trợ và do Viện chiến lược chính sách KH&CN (NISTPASS) thuộc Bộ KH&CN thực hiện với hỗ trợ kỹ thuật của UNIDO.

Mục tiêu của Dự án là nâng cao năng lực cho các nhà hoạch định chính sách và các nhóm lợi ích của Việt Nam để xây dựng được những chính sách và chiến lược khoa học, công nghệ và đổi mới công nghiệp phù hợp với các mục tiêu kinh tế và xã hội của đất nước. Dự án sẽ hỗ trợ Chính phủ soạn thảo Chiến lược phát triển khoa học công nghệ giai đoạn 2011-2020 thông qua một quá trình có sự tham gia và tham vấn tích cực của các nhóm lợi ích. Dự án cũng sẽ tư vấn chính sách cho việc thực hiện các quy định của Luật Công nghệ cao, có hiệu lực từ tháng 7/2009.

Bà Nilgun F. Taş, đại diện UNIDO tại Việt Nam đã nói: “Chúng tôi vui mừng được khởi động Dự án này, một dự án sẽ đóng góp kịp thời cho việc xây dựng chiến lược quốc gia.  Trên cơ sở kinh nghiệm và mạng lưới có qui mô quốc tế của mình, các chuyên qia của UNIDO sẽ hỗ trợ và tư vấn cho các nhóm lợi ích áp dụng “Phương pháp nhìn trước về đổi mới và Công nghệ cao”. Đây là phương pháp sẽ gồm những hoạt động như: Xác định vị thế; Khảo sát Delphi, khảo sát công nghệ chủ đạo; Nhóm chuyên gia, xây dựng tầm nhìn tương lai và lộ trình. Chúng tôi hy vọng rằng các phương pháp luận này sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với bối cảnh Việt Nam và được tiếp thu tại Việt Nam và sẽ giúp Chính phủ xây dựng những biện pháp có tính thực tiễn cho việc xúc tiến phát triển công nghệ.”

Dự án sẽ được thực hiện trong khuôn khổ “Kế hoạch Chung” của LHQ, là một chương trình hành động chung của Chính phủ và tất cả 14 tổ chức LHQ có mặt tại việt Nam.
QT (theo Bộ KH&CN)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả