SpStinet - vwpChiTiet

 

Ảnh hưởng của dòng khí không ổn định đến sự hình thành giọt nhiên liệu từ vòi phun trong buồng tạo hỗn hợp buồng đốt tăng lực động cơ tua bin phản lực

Đề tài do ThS. Trần Trung Sơn, PGS.TS. Lê Công Cát (Học viện Kỹ thuật quân sự) thực hiện. Để tăng lực cho động cơ tua bin phản lực thường phải tổ chức quá trình cháy bổ sung bằng việc lắp đặt buồng đốt tăng lực bố trí sau tua bin. Buồng đốt tăng lực gồm buồng tạo hỗn hợp hòa trộn nhiên liệu với dòng sản phẩm cháy sau tua bin.

Đề tài lần lượt giải thích sự hình thành giọt nhiên liệu trong buồng tạo hỗn hợp buồng đốt tăng lực động cơ tuabin phản lực, tìm hiểu dòng nhiên liệu trong dòng khí mất ổn định và dòng nhiên liệu trong dòng khí ổn định. Kết quả cho thấy, với quan niệm không ổn định của dòng khí tăng cường trao đổi nhiệt khối trong dòng đã giải thích được việc hình thành giọt nhiên liệu từ vòi phun lỗ đơn trong buồng tạo hỗn hợp buồng đốt tăng lực. Khi dòng không khí ổn định tác động vào dòng nhiên liệu làm cho dòng nhiên liệu bị bẻ gẫy thành phân dải, sợi phân dải để hình thành giọt có kích thước nhỏ, tăng cường bay hơi và hòa trộn hỗn hợp nhiên liệu cháy. Khi phun nhiên liệu vào dòng không khí không ổn định trong buồng tạo hỗn hợp buồng đốt tăng lực động cơ tuabin phản lực sẽ tạo giọt nhiên liệu có kích thuớc nhỏ hơn 13 lần so với phun vào dòng khí ổn định trong cùng điều kiện phun.
Kết quả nghiên cứu này là cơ sở để xây dựng cấu trúc buồng tạo hỗn hợp buồng đốt tăng lực động cơ tuabin phản lực.

BH (Theo tạp chí KHCN Nhiệt, số11/07)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả