SpStinet - vwpChiTiet

 

Lễ ký kết văn bản thoả thuận hợp tác giữa Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam và Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

Nhằm thực hiện chủ trương hợp tác, liên kết trong công tác đào tạo cán bộ cho ngành năng lượng nguyên tử, ngày 25 tháng 9 năm 2009 tại thành phố Hồ Chí Minh, PGS.TS. Vương Hữu Tấn, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam và PGS. TS. Vũ Đình Thành, Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa - Đaị học Quốc gia thành phố Hồ Minh đã ký kết văn bản thoả thuận nguyên tác về hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Tham dự Lễ ký kết có Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam và Thủ trưởng các Phòng, Khoa của Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.

Nội dung văn bản thoả thuận hợp tác đã nêu rõ trách nhiệm của mỗi bên và trách nhiệm chung của cả hai bên trong công tác đào tạo cán bộ, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Một nội dung hết sức quan trọng trong hợp tác đào tạo là Viện và Trường sẽ phối hợp đào tạo đại học chính quy, đào tạo văn bằng 2 và đào tạo sau đại học ngành kỹ thuật hạt nhân tại Trường đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.
 
Để thực hiện các nội dung đã được thống nhất trong bản thoả thuận, mỗi bên sẽ thành lập một nhóm công tác để thường xuyên trao đổi thông tin và phối hợp hoạt động. Sự tham gia của các đơn vị trực thuộc, các Phòng, Khoa của cả Viện và Trường sẽ được cụ thể hoá bằng các Phụ lục kèm theo văn bản thoả thuận hợp tác nói trên. Việc Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam và Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh ký văn bản hợp tác thể hiện sự năng động, tích cực của cả hai đơn vị nhằm thực hiện thành công Chương trình đào tạo, phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử,  góp phần thực hiện thành công Chiến lược ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hoà bình đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào đầu năm 2006.

 

OV (theo VAEC)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả